ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

კონფერენც?ა თემაზე „მამულს გულ? უპ?რველეს ყოვლ?სა“

კონფერენც?ა თემაზე „მამულს გულ? უპ?რველეს ყოვლ?სა“


კონფერენც?ა თემაზე „მამულს გულ? უპ?რველეს ყოვლ?სა“

დააჭ?რეთ სრულად და წა?კ?თხეთ

ოქროს მედალოსან?

კერძო სკოლ?ს XXI საუკუნე მოსწავლემ ნათ?ა ჭელ?შვ?ლმა წარჩ?ნებულ? სწავლ?სათვ?ს მ??ღო ოქროს მედალ?ახალგაზრდულ? პარლამენტ?ს არჩევნებ?

ახალგაზრდულ? პარლამენტ?ს არჩევნებ?

ახალგაზრდულ? პარლამენტ?ს არჩევნებ?


დააჭ?რეთ სრულად და წა?კ?თხეთ

ღონ?სძ?ება

ღონ?სძ?ება

ღონ?სძ?ება


დააჭ?რეთ სრულად და წა?კ?თხეთ


“Smile 2009”

“Smile 2009”

2009-2010 სასწავლო წლებშ? სკოლა აქტ?ურდ ჩაება ქ.ქუთა?ს?ს თვ?თმართველობ?ს ახალგაზრდობ?ს საქმეთა საქალაქო სამსახურ?ს მ?ერ ორგან?ზებულ „Smile 2009”. ქ. ქუთა?ს?ს საჯარო სკოლებს შორ?ს ჩემპ?ონატშ? სკოლ?ს გუნდმა „დაცემამ“ მო?პოვა მეორე ადგ?ლ? და დაჯ?ლდოვდა ს?გელ?თა და სამას ლარ?ან? პრემ??თ.

შეხვედრა ქუთა?სშ?

შეხვედრა ქუთა?სშ?

სტატ??ს წასაკ?თხათ დააჭ?რეთ სრულად

შ?ნაგანაწეს?

ქ. ქუთა?ს?ს შპს სკოლა XXI საუკუნ?ს შ?ნაგანაწეს?.

შ?ნაგანაწეს? და მ?ს? მ?ზნებ?.
შ?ნაგანა წეს?ს მოქმედებ?ს სფერო.
სკოლ?ს ორგან?ზაც?ულ?–სამართლებრ?ვ? ფორმა, მართვ?სა და საზოგადოებრ?ვ–საკონსულტაც?ო ორგანოებ?.
სასწავლო–სააღმზრდელო პროცეს?ს ორგან?ზაც?ა.
სკოლ?ს დაკომპლექტებ?ს წეს?.
მოსწავლეთა უფლება–მოვალეობებ?.
მასწავლებლ?ს უფლება–მოვალეობებ?.
მშობელთა უფლება–მოვალეობებ?.
სამუშაო და დასვენებ?ს დრო.
თანამშრომელთა სამუშაოზე გამოცხადებ?ს და გათავ?სუფლებ?ს წეს?.
მოსწავლეთა სტ?მულ?რებ?ს ფორმებ?.
მასწავლებლ?ს სტ?მულ?რებ?ს ფორმებ?.
პასუხ?სმგებლობებ?ს ფორმებ? და მ?ს? დაკ?სრებ?ს წესებ?.
შ?ნაგანაწესშ? ცვლ?ლებ?ს შეტან?ს წეს?.


სრულად გადაწერა

: dleviet, news

საქმ?ს წარმოება

დამტკ?ცებულ?ა N6 პედაგოგ?ურ? საბჭოს 2011 წლ?ს 11 აგვ?სტოს დადგენ?ლებ?თ ქ. ქუთა?ს?ს შპს სკოლა XXI საუკუნ?ს საქმ?ს წარმოებ?ს ერთ?ან? წესებ?

: dleviet, news

?ნტეგრ?რებულ? გაკვეთ?ლებ?ს გეგმა

შპს სკოლა XXI საუკუნე. ?ნტეგრ?რებულ? გაკვეთ?ლებ?ს გეგმა.


: dleviet, templates

შპს სკოლა XXI საუკუნ?ს გეგმა

შპს სკოლა XXI საუკუნ?ს გეგმა

ToP სიახლე
გამოკითხვა
რითი სარგებლობთ ჩვენს საიტზე?
ინფორმაციით
ჩვენი facebook-ით
ელ ჟურნალით
ალბომით